Condicions d’ ús

 

CONDICIONS GENERALS

Les presents Condicions Generals d’ ús regulen l’ utilització del lloc web del “www.siabiosca.com” , així com les condicions de compra de productes a través d’ aquest lloc Web propietat de EQUIPAMENTS SIA BIOSCA SL

EQUIPAMENTS SIA BIOSCA SL proporciona informació sobre productes dels seus proveïdors, podent realitzar la compra a través d’aquest medi. Les persones que naveguin pel Lloc web, així como adquireixin o Productes podran fer-ho mitjançant l’ obtenció de la condició “Usuari registrat”, que s’ obté al complimentar el formulari de registre, acceptant les presents condicions d’ ús i privacitat.

Tot usuari registrat  que accedeixi al Lloc Web i adquireixi els productes que s’ ofereixen ha de ser major de 18 anys amb suficient capacitat legal per celebrar contractes i assumir obligacions.


USUARI REGISTRAT

Tota persona que ho desitgi i que sigui client de EQUIPAMENTS SIA BIOSCA SL pot crear la seva pròpia compte, introduint la totalitat de les dades que es sol·liciten en l’ apartat de “Registre”.

L’ usuari amb la seva complementació declara que totes les dades que ha facilitat son certes, que corresponen a la seva persona o que disposa de suficient poder per contractar en nom de l’empresa que representa i que ha acceptat les condicions detallades en aquest text i en l avís general.

L’ usuari, una vegada  complimentat el procediment podrà accedir a la seva àrea personal , on podrà visionar el històric de comandes i el detall de les seves transaccions així com les seves dades, podent realitzar quantes modificacions consideri pertinents així com donar de baixa el compte personal creat..

L’ usuari escollirà una contrasenya per autentificar la seva identitat en el moment d’ accedir a la web; tenint l’ obligació de custodiar la contrasenya de forma confidencial i no compartint-la amb tercers; podent en tot cas modificar-la quan així ho consideri i en el supòsit que consideri que pot ser compartida per altres usuaris havent de fer-ho de forma immediata.  El accés per altres persones amb la contrasenya del usuari per manca de diligencia en la custodia serà exclusiva responsabilitat de l’usuari, qui exonera de  qualsevol responsabilitat a EQUIPAMENTS SIA BIOSCA SL.


PROCEDIMIENT DE COMPRA i PAGAMENT

 En el lloc web es descriu les condicions de cada un dels productes oferts així com les seves  característiques,

Una vegada seleccionat el producte que es vol adquirir, aquest podrà ser abonat per targeta de crèdit o pel sistema Pay Pal.

  • Si es desitja realitzar el pagament per targeta bancària, el lloc web realitzarà un redirigiment  a una plataforma de pagament, que funciona amb les màximes mesures de seguretat disponible en el sector  a traves d’ un servidor segur utilitzant el protocol SLL; sense que en cap cas EQUIPAMENTS SIA BIOSCA SL que en emmagatzemi  aquestes dades sen tan sols accessibles per l’empresa que ofereix la plataforma de pagament, qui informarà i abonarà a PALETS PENEDÈS SL    el correcte pagament o incidència produïda en les mateixes.
     
  •  Si el pagament es realitza per plataforma Pay Pal; es remetrà a la plataforma d’aquest mitjà de pagament, havent l’ usuari accedir a la seva compte i finalitzar el pagament, segons les instruccions de la pròpia plataforma, qui informarà i abonarà a EQUIPAMENTS SIA BIOSCA SL el correcte pagament o incidència produïda en les mateixes. 

Una vegada comprovat i havent estat informat de que el procediment de pagament s’ ha realitzat de forma satisfactòria, EQUIPAMENTS SIA BIOSCA SL emetrà el corresponent comprovant de compra a la adreça de correu electrònic facilitada pel Client – Usuari.

En cap cas, EQUIPAMENTS SIA BIOSCA SLremetrà el comprovant pel altre mitjà diferent al correu electrònic. El client s’haurà de posar en contacte amb el nostre departament d’ atenció al client si en el termini de 48 hores no ho ha rebut. L’ hi recomanem que prèviament comprovi totes les carpetes del seu correu, incloent la del correu no desitjat.


ENVIAMENT DEL PRODUCTE

El producte serà enviat pel servei de missatgeria que EQUIPAMENTS SIA BIOSCA SL té contractat, en un el període màxim que es detalla en la especificació del producte.

S’ entendrà que el producte ha estat correctament entregat quan aquest sigui lliurat en el domicili indicat pel Usuari.- client al efectuar la compra, amb independència de que no sigui la persona que accepta la seva recollida; entenent en tot cas de que es disposa de la autorització del usuari – client per recollir-ho.


DEVOLUCIONS

 A traves d’ aquesta web, tan sols els professionals registrats en la seva qualitat de professional poden adquirir els productes en ella detallada, no ostentant en cap cas la condició de consumidor final, d’ acord amb la normativa de Defensa dels Consumidors i usuaris.

Per aquest motiu, el dret de desistiment regulat en aquesta normativa no serà mai aplicable.

Però EQUIPAMENTS SIA BIOSCA SL permet la devolució dels productes retornats, sempre i quan es trobi en perfectes condicions.

L’ usuari haurà de posar-se en contacte amb l’ empresa a través del següent correu electrònic biosca@siabiosca.com, manifestat que desitja retornar el producte.  

Retornat el producte i comprovat per EQUIPAMENTS SIA BIOSCA SL que el producte no ha estat manipulat no ha sofert cap desperfecte, es procedirà al retorn de l’ import abonat llevat de les despeses d’ enviament inicial com de devolució del producte, si aquestes ultimes han estat assumides per EQUIPAMENTS SIA BIOSCA SL.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Vilafranca del Penedès per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, sempre i quan no ostenti la condició de consumidor final,  en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.